Narystė

NARIŲ PRIĖMIMO, IŠSTOJIMO IR PAŠALINIMO IŠ ASOCIACIJOS TVARKA IR SĄLYGOS

 1. Asociacijos nariais gali būti Europos Sąjungos valstybių narių 18 metų sulaukę veiksnūs fiziniai ir juridiniai asmenys, kurie teisėtai verčiasi žuvininkystės srityje augindami, gamindami ar kitokiu būdu gaudami akvakultūros produktus ir kurie atitinka kitus Asociacijos įstatų nustatytus reikalavimus

 2. Fiziniai asmenys/ juridiniai asmenys, norintys tapti Asociacijos nariais, Tarybai raštu pateikia:
  • pasirašytą motyvuotą prašymą, juridinio asmens atveju – pasirašytą asmens, turinčio teisę pasirašyti pagal stojančio juridinio asmens įstatus;
  • juridiniai asmenys papildomai pateikia juridinio asmens registravimo pažymėjimo kopiją.
 3. Prašymas dėl priėmimo į narius, svarstomas artimiausiame Asociacijos Tarybos posėdyje. Nauji Asociacijos nariai priimami Tarybos sprendimu paprasta balsų dauguma.

 4. Stojamųjų įnašų, narių mokesčių mokėjimo tvarką ir dydį nustato Asociacijos visuotinis narių susirinkimas. Nustatytas stojamasis nario mokestis – 500 Eur.

 5. Tarybai nusprendus priimti asmenis į Asociaciją, susimokamas stojamasis nario mokestis. Sumokėjus stojamąjį nario mokestį, naujasis narys įrašomas į Asociacijos narių sąrašą bei susipažįsta su Asociacijos veiklą reglamentuojančiais dokumentais ir įsipareigoja jų laikytis.

 6. Asociacijos narys gali išstoti iš Asociacijos pateikęs raštišką prašymą Tarybai ne vėliau kaip prieš 1 mėnesį, jei norėtų iš jos išstoti, ir susimokėti nustatytus Asociacijos nario ar kitus mokesčius.

 7. Asociacijos narys Tarybos sprendimu gali būti pašalintas iš Asociacijos, jeigu:
  • nesumoka nario mokesčio;
  • už veiklą, kuria grubiai pažeidžiami Asociacijos įstatai ar kuri yra nesuderinama su Asociacijos veikla.
 8. Narystė Asociacijoje pasibaigia:
  • Asociacijos nariui fiziniam asmeniui mirus; 
  • Tarybos sprendimu priėmus Asociacijos nario išstojimo iš Asociacijos pareiškimą;
  • Tarybos sprendimu pašalinus narį iš Asociacijos dėl nario pareigų nevykdymo ar kitokių Asociacijos įstatų ar organų sprendimų nustatytos tvarkos pažeidimų; 
  • Asociacijos nario atžvilgiu pradedama bankroto procedūra;
  • Asociacijai pasibaigus įstatymų nustatyta tvarka ar ją likvidavus.
 9. Stojamieji įnašai ir nario mokesčiai ar kitaip Asociacijai nuosavybėn perduotos lėšos ir turtas negrąžinami.