Projektai

Atgal

 2017-10-06 Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašas

 

2004-2007 M. ĮGYVENDINTAS PROJEKTAS „GAMINTOJŲ ORGANIZACIJOS VEIKLA“
(2004 m. liepos 1 d. Sutarties Nr. BPD2004-ZOFI-4.10.3-01-04/0/0001)

     Asociacija kaip Gamintojų organizacija pagal projektą įgyvendino šias priemones:

 • organizuotos „Tvenkinių dienos”, kuriuose dalyvavo įmonių darbuotojai ir kviesti mokslininkai iš Lietuvos ir Baltarusijos, kurie pristatė pranešimus žuvų auginimo ir žuvų ligų klausimais.
 • organizuotos išvykos, lankytas Baltarusijos mokslinis žuvininkystės institutas ir žuvininkystės įmonės.
  Projektui įgyvendinti skirta iki 14 481 Eur (t. y. 100 proc.) visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

     Projektui įgyvendinti skirta iki 14 481 Eur (t. y. 100 proc.) visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.
     Projektas įgyvendintas nuo 2004 m. liepos 1 d. iki 2007 m. liepos 26 d.

 

2009-2010 M. ĮGYVENDINTAS PROJEKTAS „AKVAKULTŪROS IR JOS EKOLOGINIŲ PRODUKTŲ REKLAMA, NAUJŲ RINKŲ PAIEŠKA, ŽUVININKYSTĖS IR JOS ASOCIJUOTŲ STRUKTŪRŲ ĮVAIZDŽIO GERINIMAS“
(2009 m. spalio 2 d. Sutarties Nr. 3KOL-0-08-1)

        Projekto tikslas  – skatinti žuvininkystės ir akvakultūros produktų vartojimą, didinti žuvininkystės produktų asortimentą ir jo įvaizdžio gerinimą, skatinti naujų rinkų paiešką ir tobulinti rinkodaros priemones, propaguoti ekologinę žuvininkystę, skatinti ekologinių žuvų produktų vartojimą.

        Projektui įgyvendinti skirta iki 137 944 Eur (t. y. 100 proc.) visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

         Projektas įgyvendintas nuo 2009 m. spalio 2 d. iki 2010 m. balandžio 28 d.                            

     Projektu buvo įgyvendintos šios numatytos reklamos ir skatinimo kampanijų visuomenės informavimo priemonės:

 • Išleistas 2009 m. sieninis kalendorius su žuvų gamybos receptais (4 000 vnt.), kuris išplatintas akvakultūros įmonėms, valstybinėms institucijoms.
 • Išleisti trijų tipų lankstinukai: apie ekologinę žuvininkystę, apie akvakultūros įmonėse auginamas žuvis, gyvos žuvies kaip vertingiausio produkto naudą. Lankstinukai išplatinti akvakultūros įmonėms, prekybos vietose, parodose.
 • Išleistos trijų tipų skrajutės (kiekvieno tipo po 5 000 egz., du tipai lietuvių k., kitas – lietuvių-anglų k.) apie ekologinę žuvininkystę, apie lietuviško karpio naudą žmogaus organizmui ir jo receptus, žuvies kaip sveikatos ir energijos šaltinį. Skrajutės išplatintos akvakultūros įmonėms, prekybos vietose, parodose.
 • Išleisti dviejų tipų bukletai „Akvakultūra Lietuvoje“ (vienas 5 000 egz. po 50 psl. lietuvių k., kitas 4 000 egz. po 20 psl. lietuvių-anglų k.), kurie išplatinti akvakultūros įmonėms, prekybos vietose, parodose.
 • Surengtos 2 (dvi) vienos dienos konferencijos. Pirmosios tema – „Akvakultūros plėtra ir perspektyvos. Žuvies produktų nauda žmogaus sveikatai ir jų vartojimo skatinimas“ kaimo turizmo sodyboje „Karpynė“ (Raseinių raj.), aplankant UAB „Raseinių žuvininkystė“ tvenkinius. Dalyvių skaičius – 45, 10 pranešimų, iš kurių 4 užsienio pranešėjų. Antrosios konferencijos tema – „Akvakultūros plėtra. Naujų žuvų rūšių auginimo perspektyvos ir šiuolaikinių technologijų taikymas“, kaimo turizmo sodyboje „Alaušynė“  (Utenos raj.). Į konferenciją įtraukta 10 pranešimų, iš kurių 4 užsienio pranešėjai.
 • Parengti ir patalpinti užsakomieji straipsniai (24 vnt.) periodinėje spaudoje: „Lietuvos ryte“,  „Ūkininko patarėjuje“ ir „Respublikoje“.
 • Parengtos ir transliuotos radijo laidos – rubrikos per nacionalinės apimties transliuotoją (10 vnt.). Jų tematika – šalies akvakultūros plėtra, ekologinė žuvininkystė, gyvų žuvų tiekimas vartotojams, jų apdorojimas ir produktų paruošimas, išaugintų žuvų nauda žmonių mitybai ir sveikatai. Radijo laidos – rubrikos trukmė 4-5 min.
 • Užsakomosios televizijos laidos (10 vnt.). Jų tematika – šalies akvakultūros plėtra, ekologinė žuvininkystė, gyvų žuvų tiekimas vartotojams, jų apdorojimas ir produktų paruošimas, išaugintų žuvų nauda žmonių mitybai ir sveikatai.  Laidos trukmė 4-5 min.
 • DVD filmo (500 vnt.) pagaminimas apie Lietuvos akvakultūrą. Fiksuoti svarbiausi akvakultūros įmonių žuvų produktų gamybos vaizdai, o taip pat žuvų patiekalų ruošimo būdai, karpiai reproduktoriai, jų rūšiavimas, nerštas, ikrų ėmimas, apvaisinimas ir inkubacija, žuvų iškėlimas iš žiemojimo tvenkinių į auginimo ir ganyklinius tvenkinius, žuvų šėrimas ir pašarai, žuvų išgaudymas iš tvenkinių, gyvų žuvų sandėliavimas, žuvų auginimas baseinuose, prekyba gyvomis žuvimis.
 • Sukurtas Asociacijos logotipas, pristatantis Asociacijos veiklos specifiką.

      Apie projekto pasiekimus viešinta per visuomenės informavimo priemones, parengiant 2 straipsnius.

 

2009-2011 M. ĮGYVENDINTAS PROJEKTAS „NACIONALINĖS AKVAKULTŪROS IR ŽUVININKYSTĖS PRODUKTŲ  GAMINTOJŲ ASOCIACIJOS BENDRADARBIAVIMO RYŠIŲ SU ES IR TREČIŲJŲ ŠALIŲ ŽUVININKYSTĖS IR MOKSLO INSTITUCIJOMIS SKATINIMAS“
(2010 m. birželio 30 d. Sutarties Nr. 3KOL3-0-09-3)

           Siekiant kurti konkurencingą žuvininkystės sektorių, skatinti jo atstovų, pripažintų žuvininkystės produktų gamintojų organizacijų ir kitų visuomeninių organizacijų bendrą veiklą, taip pat atstovauti žuvininkystės sektoriaus interesams, projektu įgyvendinti šie uždaviniai:
 • siekti maisto saugos ir kokybės gerinimo, parengiant Žuvų ligų, paplitusių žuvininkystės ūkiuose Lietuvoje, studiją;
 •  parengiant ir išleidžiant brošiūrą apie pašarinės bazės turtinimą auginamoms žuvims;
 • skatinti mokslininkų ir žuvininkystės sektoriaus ūkio subjektų partnerystę, organizuojant 3 specializuotus turus po Lenkijos, Baltarusijos ir Ukrainos žuvininkystės įmones bei organizacijas;
 •  surengiant konferenciją Lietuvoje žuvų ligų problematikai, žuvų auginimo intensyvinimo priemonėms, naujų perspektyvių žuvų rūšių auginimo galimybėms. 

         Projektui įgyvendinti skirta iki 86 869 Eur (t. y. 100 proc.) visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

         Projektas įgyvendintas nuo 2010 m. birželio 30 d. iki 2011 m. kovo 23 d.                            

       Apie projekto pasiekimus viešinta per visuomenės informavimo priemones, parengiant 2 straipsnius bei 5 specialiąsias medžiagas patalpinimui tinklalapyje.

  2012-2013 M. ĮGYVENDINTAS PROJEKTAS „LIETUVOS VIDAUS VANDENŲ ŽUVŲ RESURSŲ NAUDOJIMO IR ĮVEISIMO SISTEMOS VERTINIMAS IR OPTIMIZAVIMAS”
(2012 m. vasario 24 d. Sutarties Nr. 3KOL3-0-11-01)

         Projekto tikslas – atlikti Lietuvos vidaus vandenų žuvų resursų naudojimo ir įveisimo sistemos vertinimo ir optimizavimo tyrimą. Jo pagrindu parengti optimizuotas rekomendacijas tolimesnei žuvininkystės plėtrai vidaus vandenyse.

         Projekto rezultatas – parengtas kompleksinis vertinimas, kurį sudaro sekančios dalys:

 1. Verslinės ir mėgėjiškos žvejybos teisinės bazės ir prievolių vertinimas;  
 2. Lietuvos valstybinių neišnuomotų ir išnuomotų vandens telkinių valdymo ir organizacinės sistemos analizė/vertinimas;
 3. Lietuvos neišnuomotų vandens telkinių įveisimo darbų apimčių, finansavimo apimčių ir šaltinių analizė ir vertinimas 2000-2010 metais;
 4. Lietuvos išnuomotų vandens telkinių įvesimo darbų ir finansavimo apimčių ir šaltinių vertinimas bei prognozė;
 5. Žuvivaisos darbų įtakos verslinei ir rekreacinei žvejybai vertinimas;
 6. Žuvivaisos darbų įtakos biologinei įvairovei ir ekosistemoms, galimiems genetiniams pokyčiams (pagal vandens telkinių tipus) vertinimas;
 7. Žuvivaisos darbų socialinio-ekonominio efekto vertinimas;
 8. Lietuvos valstybinių neišnuomotų ir privačių asmenų išnuomotų vandens telkinių poreikių žuvivaisai vertinimas;
 9. Mėgėjiškos žūklės poreikių vertinimas;
 10. Galimų įveisimo medžiagos tiekimo ir finansavimo šaltinių nustatymas;
 11. Tarptautinė patirtis vidaus vandenų žuvų resursų naudojimo ir įveisimo praktika turi būti detaliai išdėstyta apraše, kurį parengia kompetetinga užsienio šalies mokslinė institucija;
 12. Įžuvinimo sistemos SSGG analizės atlikimas;
 13. Žuvivaisos sistemos darbo optimizavimo modelių bei jų SSGG vertinimo atlikimas;

      Remiantys atlikta analize ir vertinimais, paruoštos rekomendacijos dėl žuvivaisos krypčių ir alternatyvių žuvų išteklių tausojimo metodų taikymo bei dėl finansavimo šaltinių, teisinės bazės ir žuvivaisos valdymo sistemos tobulinimo.

         Suorganizuoti 2 dviejų dienų tarpžinybinius seminarai, kuriuose pristatyti tarpiniai rezultatai bei organizuotos žuvininkystės ir žuvivaisos sektoriaus atstovų diskusijos dėl sektoriaus plėtros galimybių. Seminarų dalyvių skaičius 20–30 asmenų;

         Atliktų darbų pagrindu paruošta metodinė medžiaga žuvų išteklių naudotojams bei jos pagrindu atlikti 3 mokymo seminarai žuvų išteklių naudotojams 3 Lietuvos vietovėse. Seminarų dalyvių skaičius – 15 asmenų. 

        Visa tyrimo ir rekomendacijų medžiaga dėl priemonių priėmimo buvo įteikta Lietuvos Respublikos Seimo Kaimo reikalų komitetui, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijai ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai.

        Projektui įgyvendinti skirta iki 145 828 Eur (t. y. 100 proc.) visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

         Projektas įgyvendintas nuo 2012 m. vasario 24 d. iki 2013 m. gruodžio 30 d.                             

         Projekto rezultatų viešinimas buvo atliekamas straipsnio publikavimu mokslo leidinyje, nes šis darbas buvo mokslinio pobūdžio. Rezultatų viešinimas taip pat atliktas numatytų 2 susitikimų su įvairiais sektoriaus atstovais bei 3 mokymų metu. Be to, projektas viešintas, publikuojant viešinamąjį straipsnį spaudoje.
        

2013 METAIS ĮGYVENDINTAS PROJEKTAS „AKVAKULTŪROS ĮMONIŲ DARBUOTOJŲ KVALIFIKACIJOS KĖLIMAS, VEISIANT IR AUGINANT NAUJAS ŽUVŲ RŪŠIS LIETUVOS AKVAKULTŪROS TVENKINIUOSE IR UŽDAROSE CIRKULIACINĖSE AUGINIMO SISTEMOSE“
(2013 m. liepos 1 d. Sutarties Nr. EŽF-13-VILKAUDA-03-006)

           Projekto tikslas – stiprinti žmogiškąjį potencialą ir akvakultūros įmonių konkurencingumą, keliant Lietuvos akvakultūros įmonių darbuotojų kvalifikaciją veisti ir auginti upėtakius, eršketus, starkius akvakultūros tvenkiniuose ir uždarose cirkuliacinėse auginimo sistemose.  

          Projektui įgyvendinti skirta iki 15 434 Eur (t. y. 100 proc.) visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Projektas viešintas, publikuojant viešinamąjį straipsnį spaudoje.

          Projektas įgyvendintas nuo 2013 m. liepos 1 d. iki 2013 m. lapkričio 4 d.                            

          Pagal projektą 2013 m. rugsėjo 18 d. buvo organizuotas mokomasis renginys „Eršketų, starkių veisimo ir auginimo technologijos uždarose (pusiau uždarosiose) cirkuliacinėse sistemose, remiantis vakarų šalių patirtimi” ir „Upėtakių veisimo ir auginimo technologijų ir sukauptos Lenkijos praktinės (daugiau naudojant atvirus vandens telkinius) patirties sklaida Lietuvos akvakultūros įmonių darbuotojams”. Renginyje dalyvavo 43 asmenys.

         Taip pat 2013 m. rugsėjo 19 d. vyko praktinis mokomasis renginys  „Praktinis supažindinimas gamybos vietose su žuvų auginimu respublikoje sukurtose uždarose recirkuliacinėse sistemose“. Mokymus vedė Lenkijos, Olandijos, Lietuvos lektoriai, turintys aukštą kvalifikaciją šių žuvų veisimo ir auginimo srityje. Renginio klausytojai (21 dalyvis), įgijo reikiamą kvalifikaciją upėtakių, erškėtų, starkių veisimui ir auginimui tvenkiniuose ir uždarose cirkuliacinėse auginimo sistemose.

 

2014-2018 M. ĮGYVENDINTAS PROJEKTAS „NAŽPGA (GO) GAMYBOS IR PREKYBOS PLANAS“
(2016 m. birželio 1 d. Sutarties Nr. 66GR-KV-15-1-00027-PR001)

        Projekto pagrindinis tikslas – įvykdyti patvirtintą Nacionalinės akvakultūros ir žuvų produktų gamintojų asociacijos (Gamintojų organizacijos) akvakultūros produktų gamybos ir prekybos planą 2015-2017 metams su kuo mažesnėmis sąnaudomis, akvakultūros produktus pagal grafiką patiekti rinkai ir už tai gauti numatytas pajamų sumas, nedarant neigiamo poveikio gamtai ir didinant pridėtinę vertę daliai produktų.

       Projektas reikalingas apjungti Gamintojų organizacijos narius bendrai veiklai, siekiant pagrindinių numatytų rezultatų, kurie užtikrintų Gamintojų organizacijos narių gyvybingumą ir galima būtų įvertinti Gamintojų organizacijos pasiektų rezultatų lygį, gaminant akvakultūros produktus ir juos realizuojant.

        Projektui įgyvendinti skirta iki 141 936 Eur (t. y. 75 proc.) visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Projekto įgyvendinimo terminas iki 2018 m. gegužės 30 d.                             

       Projektu numatytos įgyvendinti šios priemonės:

 • Rengti ir vykdyti mokslines ir technines kampanijas, siekiant pagerinti žinias apie žuvų rūšis ir akvakultūros poveikį aplinkai ir skatinti tausių akvakultūros metodų plėtrą;
 • Veiksmingai dalyvauti įvairių atitinkamų akvakultūros įstaigų veikloje nacionaliniu, regioniniu, europiniu ir tarptautiniu lygmenimis;
 • Dalyvauti rengiant nacionalinius strateginius planus;
 • Dalyvauti kuriant pašarų atsekamumo procedūras;
 • Nustatyti rinkas akvakultūros produktų pardavimui ir tarpininkauti, patiekiant rinkai gamintojų organizacijos narių produktus;
 • Dalyvauti mugėse ir parodose nacionaliniu, europiniu ir tarptautiniu lygmenimis, siekiant propaguoti gamintojų organizacijos narių akvakultūros produktus;
 • Rengti ir vykdyti kampanijas, kuriomis siekiama propaguoti akvakultūros produktus.

         Projektas viešintas, publikuojant viešinamuosius straipsnius spaudoje.

       Akvakultūros produktai buvo propaguoti publikuojant 2016-2017 metais straipsnius žiniasklaidos priemonėse:

2016 metais:
  1) Akvakultūrų savininkai: šviežią žuvį lietuviai drąsiai galėtų tiekti ne tik ant švenčių stalo
  2) Sveikos mitybos ekspertė atskleidė, kaip žuvį paruošti dar sveikiau
  3) Valgau sveikai: kodėl siekiant sulieknėti verta rinktis riebią žuvį?
  4) Dažniau vartodamas žuvį žmogus atsisveikintų su daugeliu ligų
  5) Budraus pirkėjo gidas: kaip išsirinkti kokybišką žuvį?
  6) Vienas pakeitimas lėkštėje sumažins infarkto riziką penktadaliu
  7) Kalėdų karpis ir silkutė – ar bijoti sunkiųjų metalų?
  8) Kodėl turėtumėte kepti visą žuvį užuot jos filė?
  9) Specialistai: tvenkiniuose užauginta žuvis – geresnė už laukinę
10) Prof. R.Stukas: „Lietuvos gyventojai žuvies vartoja per mažai“
11) Kodėl žuvį valgyti sveika?
12) Skaniausia žuvis šventiniam ir kasdieniam stalui
13) Visa tiesa apie žuvis – sklaidome mitus
14) Lietuviška ekologiška žuvis – pirma Europoje?
15) Karpis ne tik maistingas, bet ir naudingas žmogaus organizmui
16) Žuvį valgyti sveika, bet pasirinkite teisingai (dienraštis "Ūkininko patarėjas", 2016 m. gruodžio 22 d. Nr. 149 (3560))
17) Kas Lietuvoje nebrango jau daugiau kaip 5 metus? (dienraštis "Lietuvos rytas", 2016 m. gruodžio 22 d. Nr. 247 (7713))
18) Lietuviška tvenkinių žuvis – stalo puošmena (savaitraštis "Ji", 2016 12 22 - 2017 01 04 Nr. 51/2016)

2017 metais:
  1) Ką valgyti, jei organizmui trūksta baltymų?
  2) Laužome mitus: žuvis – brangus malonumas. Ar tikrai?
  3) „Žvejojame“ žuvį parduotuvėje: kokį laimikį parnešti vakarienei
  4) Gaminame namuose: pagiriamasis žodis žuvienei
  5) 5 mitai apie žuvį, kuriuos turėtumėte pamiršti jau dabar
  6) Misija įmanoma: ką daryti, kad vaikai maitintųsi sveikiau
  7) Lieknėjame sveikai: produktas, kurį galite valgyti drąsiai ir nestorėti
  8) Virtuvės rebusas: kaip paprastą žuvį paversti tikru delikatesu
  9) Sausėja oda ir silpsta imunitetas? Valgykite daugiau riebios žuvies
10) Ieškant aukso vidurio: neriebi, pigi ir sveikatai naudinga žuvis
11) Šviežia, šaldyta ar rūkyta žuvis: surask 10 skirtumų
12) Kalėdų karalius karpis: gardžiausi receptai, kurie palepins net gurmanus
13) Virtuvės paslaptys: kokių žuvų patiekalus labiausiai mėgsta lietuviai?
14) Karpinės žuvys: kuo jos naudingos mūsų sveikatai?
15) Gydytoja dietologė: žuvies valgymas du, tris kartus per savaitę sumažina vėžio riziką
16) Šie patiekalai – tikra laiko ir sveikatos taupyklė: ką gaminti, kai norisi gyventi sveikiau (savaitraštis "Prie kavos", 2017-12-13 Nr. 50)
17) Omega-3 – tikras lobis, kuris slypi žuvyse (dienraštis "Lietuvos rytas", 2017 m. gruodžio 19 d. Nr. 244 (7962))
18) Ruošiamės šventėms: Kūčių stalo pažiba – žuvis (savaitraštis "Ji", 2017 12 21 - 2018 01 02 Nr. 51/2017)

 

 2018-2020 M. ĮGYVENDINTAS PROJEKTAS „NAŽPGA GAMYBOS IR PREKYBOS PLANAS“
(Nr. 66GR-KV-18-1-01336-PR001)

         Projekto pagrindinis tikslas – įvykdyti patvirtintą Nacionalinės akvakultūros ir žuvų produktų gamintojų asociacijos (Gamintojų organizacijos) akvakultūros produktų gamybos ir prekybos planą 2018-2019 metams su kuo mažesnėmis sąnaudomis, akvakultūros produktus pagal grafiką patiekti rinkai ir už tai gauti numatytas pajamų sumas, nedarant neigiamo poveikio gamtai ir didinant pridėtinę vertę daliai produktų.

        Projektas reikalingas apjungti Gamintojų organizacijos narius bendrai veiklai, siekiant pagrindinių numatytų rezultatų, kurie užtikrintų Gamintojų organizacijos narių gyvybingumą ir galima būtų įvertinti Gamintojų organizacijos pasiektų rezultatų lygį, gaminant akvakultūros produktus ir juos realizuojant.

        Projektui įgyvendinti skirta iki 107 096 Eur (t. y. 75 proc.) visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Projekto įgyvendinimo terminas - 2020 m. gegužės 30 d.                             

       Projektu numatytos įgyvendinti šios priemonės:

 • Rengti ir vykdyti mokslines ir technines kampanijas, siekiant pagerinti žinias apie žuvų rūšis ir akvakultūros poveikį aplinkai ir skatinti tausių akvakultūros metodų plėtrą;
 • Veiksmingai dalyvauti įvairių atitinkamų akvakultūros įstaigų veikloje nacionaliniu, regioniniu, europiniu ir tarptautiniu lygmenimis;
 • Dalyvauti rengiant nacionalinius strateginius planus;
 • Dalyvauti kuriant pašarų atsekamumo procedūras;
 • Nustatyti rinkas akvakultūros produktų pardavimui ir tarpininkauti, patiekiant rinkai gamintojų organizacijos narių produktus;
 • Dalyvauti mugėse ir parodose nacionaliniu, europiniu ir tarptautiniu lygmenimis, siekiant propaguoti gamintojų organizacijos narių akvakultūros produktus;
 • Rengti ir vykdyti kampanijas, kuriomis siekiama propaguoti akvakultūros produktus.

       Projektas viešintas, publikuojant viešinamuosius straipsnius spaudoje.

      2018-2019 metais akvakultūros produktai buvo propaguojami skelbiant straipsnius žiniasklaidos priemonėse, taip pat TV ir radijo laidose.

2018 metų straipsniai ir TV laidos:
  1) Supermaistas, padedantis subalansuoti hormonų veiklą – žuvis
  2) Sveiki ir pigūs žuvų patiekalai, kurie įtiks kiekvieno skoniui
  3) Skaičiuojantiems kalorijas – maistingi žuvies patiekalai
  4) Kaip maitintis žiemą: vitamino D šaltinis – žuvys
  5) Kaip nuraminti širdį: valgykite daugiau žuvies
  6) Sveiki žuvies patiekalai, kuriuos paruošite per pusvalandį
  7) Ne tik silkė: šia žuvimi galite paįvairinti švenčių stalą (savaitraštis "Prie kavos", 2018 m. lapkričio 28 d. Nr. 48)
  8) Lietuvoje užaugintos žuvys - ir šventėms, ir kasdienai (žurnalas "Stilius" 2018 m. gruodžio 11-17 d. Nr. 45)
  9) Švenčių stalo karalienės - Lietuvoje užaugintos žuvys (žurnalas "Stilius" 2018 m. gruodžio 18 d. Nr. 46)
 10) Šventinis karpis kitaip: šefas parodė, kaip skaniai pasigaminti šią žuvį
 11) Paprastai, bet neįprastai: šviežio karpio receptas – apsilaižysite pirštus
 12) Parodė, kaip pasigaminti burnoje tirpstantį „fish and chips“ iš lydekos
 13) Apsilaižysite pirštus: parodė, kaip greitai ir paprastai pasigaminti amūrą 

 2020-2023 M. ĮGYVENDINAMAS PROJEKTAS „NAŽPGA GAMYBOS IR PREKYBOS PLANAS“
(Nr. 66GR-KV-20-1-00697-PR001)

         Projekto pagrindinis tikslas – įvykdyti patvirtintą Nacionalinės akvakultūros ir žuvų produktų gamintojų asociacijos (Gamintojų organizacijos) akvakultūros produktų gamybos ir prekybos planą 2020-2022 metams su kuo mažesnėmis sąnaudomis, pagal grafiką akvakultūros produktus tiekti rinkai ir už tai gauti numatytas pajamų sumas, nedarant neigiamo poveikio gamtai ir daliai produktų didinant pridėtinę vertę.

        Projektas reikalingas apjungti Gamintojų organizacijos narius bendrai veiklai, siekiant pagrindinių numatytų rezultatų, kurie užtikrintų Gamintojų organizacijos narių gyvybingumą ir galima būtų įvertinti Gamintojų organizacijos pasiektų rezultatų lygį, gaminant akvakultūros produktus ir juos realizuojant.

        Projektui įgyvendinti skirta iki 208 237 Eur (t. y. 75 proc.) visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Projekto įgyvendinimo terminas - 2023 m. gegužės 30 d.                             

       Projektu numatyta įgyvendinti šias priemones:

 • Rengti ir vykdyti mokslines ir technines kampanijas, siekiant pagerinti žinias apie žuvų rūšis ir akvakultūros poveikį aplinkai ir skatinti tausių akvakultūros metodų plėtrą;
 • Veiksmingai dalyvauti įvairių atitinkamų akvakultūros įstaigų veikloje nacionaliniu, regioniniu, europiniu ir tarptautiniu lygmenimis;
 • Dalyvauti rengiant nacionalinius strateginius planus;
 • Dalyvauti kuriant pašarų atsekamumo procedūras;
 • Nustatyti rinkas akvakultūros produktų pardavimui ir tarpininkauti, patiekiant rinkai gamintojų organizacijos narių produktus;
 • Dalyvauti mugėse ir parodose nacionaliniu, europiniu ir tarptautiniu lygmenimis, siekiant propaguoti gamintojų organizacijos narių akvakultūros produktus;
 • Rengti ir vykdyti kampanijas, kuriomis siekiama propaguoti akvakultūros produktus.